List Prezesa Zarządu

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom za udział w dalszym stopniowym rozwoju Grupy Kapitałowej Impexmetal

ALUMINIUM

Rok 2012 zakończył się dla Segmentu Aluminium nieznacznie wyższym poziomem sprzedaży w ujęciu ilościowym.

Miedź

W 2012 roku w Segmencie Miedzi nastąpiła zmiana kierunków sprzedaży. Rynkiem dominującym w 2012 roku stał się rynek krajowy z udziałem 52%.

Cynk i ołów

Segment Cynku i Ołowiu kupuje głównie złom akumulatorowy. Te surowce kupowane są głównie w kraju.

Handel

Grupa jest istotnym dostawcą łożysk dla znanych światowych producentów samochodów i maszyn rolniczych.

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP